§1. Klubbens navn
Klubbens navn: Slangerup-Lynge Rideklub (forkortet SLR)
Klubbens hjemmeside: www.slr-rideklub.dk.
Klubbens hjemsted: Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup.
Klubbens hjemsteds kommune: Frederikssund.
Klubbens stiftelsesdato: 10. maj 1961. 

§2. Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten på flere niveauer og samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at medvirke til størst mulig viden om hestens brug og pleje igennem undervisningsaktiviteter, arrangementer samt stævneaktiviteter, der medvirker til klubbens udvikling og økonomiske grundlag

§3. Dansk Rideforbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 

§4. Medlemmer
I rideklubben kan optages senior og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De har stemmeret ved generalforsamlingen fra det 15. år, men er ikke valgbare til bestyrelsen. 

Personer som ønsker at støtte klubbens formål uden at deltage i aktiviteten ridning kan optages (passive medlemmer). 

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Ansøgning om optagelse foretages via klubbens hjemmeside: www.slr-rideklub.dk
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske til udløb af en faktureringsperiode dvs. 30. juni og 31. december. Udmeldelsen skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. 

§4A. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen. 

§ 5. Medlemskontingent
Betaling for medlemskontingent, og etablissementskort, der giver ret til at benytte klubbens indendørs og udendørs faciliteter, fastsættes af bestyrelsen for klubbens medlemmer. Kontingentet opdeles i følgende grupper: 

A: Seniorryttere 
B: Juniorryttere 
C: Passive medlemmer

Bestyrelsen kan i forbindelse med undervisningsaftaler, stævneaktivitet eller lign. fastsætte særlig betaling for brug af klubbens faciliteter. Satser for disse aktiviteter skal rapporteres særskilt til generalforsamlingen i forbindelse med fastsættelse af kontingent A, B og C.

Fastsættelse af kontingent foretages for næstfølgende år og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse i henhold til § 11 punkt 4.

Medlemskontingent og betaling for etablissementskort opkræves halvårligt i november og maj med sidste indbetalingsdato henholdsvis 1. januar og 1. juli. Såfremt betaling ikke er indgået på klubbens konto henholdsvis den 10. januar og den 10. juli, medfører restance, at rytteren fra 10. januar/10. juli udelukkes fra at benytte klubbens faciliteter og fra at deltage i klubbens arrangementer til restancen er betalt. Sidder medlemmet rykker(e) overhørigt, således at restancen ikke er betalt indenfor 2 måneder, ophører medlemskabet af klubben.

Bestyrelsen har ret til at pålægge et gebyr, hvis et medlem ikke betaler til tiden. 

§6. Eksklusion af medlemmer

A) Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelses måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

B) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum udover 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg inden 4 uger.

C) I det af B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der ikke må have ridesport som hovederhverv. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamling.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur, således at 3 medlemmer afgår det ene år og 4 medlemmer i det andet år. Genvalg kan finde sted. 
 
I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem eller en suppleant trækker sig fra bestyrelsesarbejde, er den siddende bestyrelse forpligtet til at informerer klubbens medlemmer skriftligt på mail senest 10 hverdage efter et medlem har forladt bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens virksomhed. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for anlæggets anvendelse i form af "Ridehusplan", "Ridehusreglement", "Ordensreglement" samt "sikkerhedsreglement" m.m.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg for varetagelse af specialområder. Faste udvalg er f. eks. : Springudvalg, dressurudvalg, oldboysudvalg, aktivitetsudvalg samt sponser/PR-udvalg. De faste udvalg kan, efter behov og bestyrelsens godkendelse, supplere sig løbende

Bestyrelsen varetager klubbens gæld/ formue. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen af medhjælp til varetagelse af klubbens forpligtigelser. 
Ingen bestyrelsesmedlemmer må indgå i et ansættelsesforhold i klubben

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvor iblandt formand eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens – i dennes forfald næstformandens – stemme den afgørende.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt. Udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder efter aftale med formanden, men de har ikke ret til at deltage i eventuelle afstemninger.

Der udarbejdes et referat fra afholdte bestyrelsesmøder, der godkendes på næstkommende møde. 
Bestyrelsen indkalder til 1 årlige debatmøder med klubbens medlemmer for at udveksle synspunkter om aktuelle forhold.

Bestyrelsen nedsætter løbende og efter behov, udvalg til at varetage klubbens aktiviteter, f. eks. Spring- og dressurudvalg. Formanden for hvert enkelt udvalg er en person fra bestyrelsen eller en af bestyrelsen godkendt person.

 § 8. Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler i henhold til det af generalforsamlingen godkendte budget. Ved ændring i indtægts- og/eller udgiftsgrundlaget skal bestyrelsen sikre overholdelse af det godkendte budgets bundlinje.

Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsens formand kan optage lån i pengeinstitutter når den samlede bestyrelse enstemmigt med 7 stemmer har vedtaget lånoptagelsen, dog således at de samlede lånearrangementer på intet tidspunkt overstiger 50.000kr.

§9. Hæftelse og formue
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Det er alene klubbens formue der kan hæfte for forpligtigelser. Intet medlem har krav på klubbens formue. 

§10. Regnskab og revision
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår klubbens årsregnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Klubbens årsregnskab udfærdiges af godkendt revisor. 
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Årsregnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af disse være revideret så betids, at årsregnskabet med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen

§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af sted og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt. Varsling skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel. 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest den 15. oktober og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. 
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
4. Aflæggelse af budget til godkendelse. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7. 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter mindst 2/3 af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og alle medlemmer over 15 år har 1 stemme, såfremt kontingent er betalt. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet stemme berettiget medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end 1 fuldmagt, der overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Om vedtægtsændringer og klubbens opløsning se dog §12 og §14. 

§ 12. Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men i øvrigt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget skal vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. 

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13. Lånebeviser
Generalforsamlingen kan, på indstilling fra bestyrelsen, beslutte at udstede lånebeviser i forbindelse med større investeringer. Lånebevisernes størrelse og rammer for tilbagebetaling, ved årlig udtrækning, fastlægges af generalforsamlingen.

§
14. Klubbens opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af klubbens medlemmer og det kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på en lovlig indvarslet generalforsamling, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men i øvrigt 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget skal vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

Den generalforsamling, der træffer beslutning om klubbens opløsning, træffer beslutning om, hvorledes klubbens midler skal anvendes

Vedtægterne revideret Dec 2023.

 Download vedtægter her