Varsling GF 2021

GF 2021

Kære medlemmer

Så er det ved at være tid til afholdelse af den årlige generalforsamling i SLR. Årest gerenalforsamling afholdes den 30. november kl. 19:00 i klubhuset, Slangerup Overdrev 1A. Der vil komme en særskilt invitaion til alle medlemmer om ikke så længe.

HUSK!
Har du forslag, der skal behandles på GF - så skal de sendes til bestyrelsen inden den 15. oktober. De skal sendes på mail adressen: bestyrelsen@slr-rideklub.dk.

Lidt om SLR´s Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af sted og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved udsendelse af brev eller i elektronisk form. Varsling sker samtidig på klubbens hjemmeside senest den 1. oktober.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest den 15. oktober og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. Forslag sendes til mail adressen bestyrelsen@slr-rideklub.dk. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Se mere om klubbens generalforsamling i vores vedtægter

Annoncer